Management ve vzdělávání (online)

Cílem tohoto modulu je vysvětlení základních činitelů, které ovlivňují prosperitu každé vzdělávací instituce, školy a školského zařízení. Modul se rovněž věnuje rozvoji manažerských dovedností.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Modul poukazuje na pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování managementu vzdělávání. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu. Pozornost je věnována především identifikaci a rozvoji manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům, řízení škol a školských zařízení na všech jejich úrovních.

Sylabus


1. Management

 • jako specifická aktivita, činnost
 • jako skupina řídících pracovníků
 • jako vědní disciplína

2. Manažerské funkce

 • plánování
 • organizování
 • přikazování
 • kontrola
 • koordinace

3. Kontrolní procesy

 • manažerské role
 • delegování
 • proces delegování

Literatura


Povinná literatura:

 • TROJANOVÁ, I., Ředitel a střední management ZŠ a SŠ, Portál, Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0591-32.
 • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou, GRADA Publishing, Praha2008, ISBN 978-80-247-2545-1 (dotisk 2023)

Doporučení literatura:

 • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership , Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha, 2001. ISBN: 80-85839-45-8
 • BLAŽEK, L. Management – Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha, 2014. ISBN: 978-80-247-4429-24.
 • SOUKUP, J.: Motivační rozhovory v praxi. Druhé vydání. Portál, Praha 2020. ISBN 978-80-262-1705-3
 • URBAN,J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN: 978-80-247-2465-2
 • URBAN,J.: 10 nejdražších manažerských chyb. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN: 978-80-247-3176-6
 • VOSOBA, P.: Dokonalá manažerská selhání. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2461-4