Management ve zdravotnictví (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s problematikou managementu ve zdravotnictví, s jeho specifičností a náplní. Specifikovat odlišnosti v rámci tržních selhání v oblasti managementu zdravotnictví, rozlišit jednotlivé druhy zdravotnických systémů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Karel Šatera Ph.D., MBA

Anotace


Orientace v oblasti zdraví, zdravotní politiky či zdravotních služeb a pochopení problematiky zdravotních systémů u nás i ve světě a její návaznost na ekonomickou teorii vede ke schopnosti správně a kvalitně řídit procesy v různých subjektech, které jsou účastníky ekonomiky zdravotnictví. Znalost prostředí a specifik trhu zdravotních služeb, vícezdrojového financování či probíhajících reforem slouží k odpovědnému rozhodování či formulování dlouhodobých cílů jednotlivých aktérů.

Sylabus


1. Základní pojmy

 • zdraví
 • zdravotnické služby
 • zdravotní politika

2. Zdravotnictví ve vztahu k ekonomické teorii

 • základní principy
 • trh zdravotních služeb
 • státní zásahy

3. Zdravotnické systémy ve světě

 • model národní zdravotní služby
 • funkce zdravotnického systému
 • řízená péče

Literatura


 • ŠATERA, K.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • SOUČEK a kol.: Silný top management zdravotnického zařízení. MVŠO
 • SOUČEK a kol.: Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení. MVŠO
 • Zákon č. 48/1997 Sb. „o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů“
 • DURDIŠOVÁ, J.: Ekonomika zdraví. Oeconomica Praha. ISBN 80-245-0998-9.
 • ŠATERA,K., Zdravotnické systémy, odborná kniha, Žilina, ISBN: 978-80-8154-032-5