Manažerská psychologie

Modul je zaměřen na získání schopností analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Cílem je poznání sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také silných i slabých stránek.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Lenka Kolajová

Anotace


Studenti se seznámí s vybranými principy a pravidly psychologie managementu tak, aby je následně dokázali využít v každodenní praxi. V rámci programu budou představeny bazální východiska psychologie osobnosti, která vyzdvihují nutnost individuálního přístupu ke spolupracovníkům, a přesto nabízí určitý rámec doporučených pravidel jednání podle typologie osobnosti ke správnému stylu řízení a vedení lidí efektivní cestou, při zachování motivace všech zúčastněných stran.

Sylabus


1. Poznání sebe a jiných jako individuální osobnosti

 • první dojem
 • profesní a osobní role
 • emoce, postoje, charakteristiky
 • priority a životní cíle
 • charisma, autorita
 • typologie temperamentu

2. Sebevědomí, sebedůvěra, sebejistota a sebe přijetí

3. Vztahové strategie jednání

 • pasivita
 • agresivita
 • partnerství
 • manipulace

Literatura


Povinná literatura:

 • VEBER, J. MANAGEMENT. Management Press
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, ISBN 80-85603-98-5.
 • KOPŘIVA, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN 978-80-904030-0-0.
 • NAZARE-AGA, I. Nenechte sebou manipulovat. Přeložil Hana PROUSKOVÁ. Praha: Portál. ISBN 80-7178-256-4.
 • BECK, G. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-1743-2.

Doporučená literatura:

 • PLAMÍNEK, J. Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, ISBN 80-7203-258-5.
 • LAUSTER, P. Sebevědomí – Jak získat sebejistotu a neztratit cit. Knižní Klub
 • PERRY, M. Sebevědomí – 10 kroků k překonání pochybností o sobě samém. Ottovo nakladatelství
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Malý duchovní život. ISBN 978-80-7195-404-0.
 • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání.Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4.
 • VALIŠOVÁ. Hry s otevřenými kartami aneb otevřená komunikace
 • VALIŠOVÁ. Asertivita v rodině a ve škole
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, ISBN 978-80-7359-334-6.
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, ISBN 80-7261-077-5.
 • RAINWATER, J. Vezměte život do vlastních rukou. Praha: Grada, ISBN 80-7169-026-0.
 • Sebevědomí aneb jak získávat sebejistotu a přitom neztrácet cit.
 • MEDZIHORSKÝ, Štefan. Asertivita. Praha: Elfa, 1991.
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1697-8