Manažerské účetnictví

Cílem tohoto modulu je vymezit rozdíly v obsahu a pojetí informací finančního a manažerského účetnictví a vysvětlit význam kalkulačně-výkonového a odpovědnostního účetnictví pro řízení nákladů a zisku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Filla

Anotace


Moderní manažerské účetnictví představuje komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Rozdílný přístup externích a interních uživatelů  k účetním informacím a odlišnost systému kritérií hodnocení podnikatelského procesu, který používají, vedou ve svém důsledku k odlišnostem účetních informací finančního a manažerského účetnictví.

Sylabus


1. Manažerské účetnictví

 • úvod do manažerského účetnictví

2. Rentabilita vlastního kapitálu a členění nákladů

 • rentabilita vlastního kapitálu
 • členění nákladů – jednicové a režijní, přímé a nepřímé, variabilní a fixní

3. Kalkulace nákladů výkonu

 • kalkulace a její druhy
 • fázová a stupňová metoda a typy výroby

4. Vztahy mezi útvary a měření výkonnosti vnitropodnikových útvarů

 • ocenění výkonů
 • kalkulovaný zisk z prodeje a výsledek hospodaření střediska
 • odpovědnostní účetnictví a řízení

5. Systém plánů a rozpočtů

 • podnikový a krátkodobý rozpočet
 • formy rozpočtu

Literatura


 • KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM] Praha: Management Press. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 206 s. ISBN 978-80-7261-199-7
 • LANG, H. Manažerské účetnictví Teorie a praxe. Praha: C.H.Beck. 216 s. ISBN: 978-80-7179-419-6
 • LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada. 271 s. ISBN 978-80- 247-4133-8
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy – Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada. 736 s. ISBN 978-80- 247-3024-0