Marketing a PR

Cílem modulu je seznámit posluchače nejprve s podstatou marketingu jako takového, ukázat, že marketing není pouze marketingová komunikace, ale i strategický způsob řízení firmy a produktů a služeb, které firmy vyrábí nebo poskytuje a teprve ve druhé části obrátit pozornost na problematiku marketingové komunikace, její jednotlivé formy, jejich podstatu, zásady a vhodností uplatněné v praxi. Z hlediska jednotlivých forem marketingových komunikací je kladen větší důraz na Public Relations jako samostatné disciplína, která v současné době stojí na rozmezí marketingu, komunikace a také HR.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace


Cílem modulu je seznámit posluchače nejprve s podstatou marketingu jako takového, ukázat, že marketing není pouze marketingová komunikace, ale i strategický způsob řízení firmy a produktů a služeb, které firmy vyrábí nebo poskytuje a teprve ve druhé části obrátit pozornost na problematiku marketingové komunikace, její jednotlivé formy, jejich podstatu, zásady a vhodností uplatněné v praxi. Z hlediska jednotlivých forem marketingových komunikací je kladen větší důraz na Public Relations jako samostatné disciplína, která v současné době stojí na rozmezí marketingu, komunikace a také HR.

Sylabus


1. Marketing

 • definice
 • SWOT analýza
 • PEST analýza

2. Marketingové strategie

3. Komunikační mix

 • reklama
 • osobní prodej
 • podpora prodeje
 • sponzoring
 • přímá marketingová komunikace

4. PR – vztahy s veřejností

Literatura


Povinná literatura:

 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), 4. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2018, ISBN: 978-80-247-5865-7
 • HORÁKOVÁ, H.: Marketingová strategie, Idea Servis, Praha 2014, ISBN: 978-80-85970-81-4
 • WONK, V., KOTLER, P.: Moderní marketing, 4. evropské vydání, Grada Publishing, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1545-2
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, 2. rozšířené vydání, Praha, Management Press, Praha 2008

Doporučená literatura:

 • PŘIKRYLOVÁ, J. a kolektiv: Moderní marketingová komunikace, Grada Publishing, Praha, 2019, ISBN 978-80-271-0787-2
 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., Van den Bergh, J.:Marketingová komunikace, Grada, Praha 2003, ISBN: 80-247-0254-1
 • TELLIS, J. Gerald: Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing (edice profesionál), 2000, ISBN 80-7169-977-7