Marketing destinací a eventů

Základním cílem tohoto modulu je představit postupy, vedoucí k rozvoji turistické nabídky v destinaci a její marketing. V rámci modulu se seznámíme se základními prvky a spoluprací při vytváření eventů, jejich zaměřením a spoluprací privátního a veřejného sektoru při jejich realizaci. Cílem modulu je probrat možnosti řešení podobných situací, legislativní rámce spolupráce mezi privátním a veřejným sektorem, způsoby vytváření technických podmínek a sledování nových trendů.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Jana Hudcová

Anotace


Pojmenování hlavních problémů při  budování image a brandu destinace, výzkumy a analýzy, jakožto základní prvek pro zjištění pozice destinace na trhu pro strategii  vytváření turistické nabídky a její marketing. Samostatnou kapitolou je marketing destinace. Problematika spolupráce soukromého a veřejného sektoru, jak v řízení destinace, tak ve vytváření a financování společných projektů, eventů, a v koordinaci marketingových aktivit je rozsáhlým tématem, které se řeší dlouhodobě a na nejrůznějších úrovních státní správy či  samosprávy.

Sylabus


1. úvod

 • cestovní ruch, jeho subjektivní vnímání a vliv na marketing

2. značka, brand, image

 • význam značky (brandu) a image

3. výzkumy a analýzy – pozice na trhu

 • výzkumy a analýzy, PEST a SWOT analýza

4. marketing destinace

 • podstata marketingu destinace a příklady

5. spolupráce veřejného a soukromého sektoru

 • specifika spolupráce

6. eventy

 • podstata eventů

7. shrnutí

 • souhrn modulu

Literatura


 • TITTELBACHOVÁ: Turismus a veřejná zpráva, Grada Publishing, a.s.
 • PALATKOVÁ: Marketingový management destinací, Grada Publishing a.s.
 • PALATKOVÁ: Mezinárodní cestovní ruch, Grada Publishing, a.s.
 • Zákon č. 137/2006, Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • KOTÍKOVÁ: Nové trendy v pořádání akcí a událostí v cestovním ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • czechtourism.cz
 • mmr.cz
 • prague.eu
 • Zákon č.128/2000Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.565/1990 Sb.o místních poplatcích ,ve znění pozdějších předpisů
 • FORET: Jak rozvíjet místní cestovní ruch, Grada Publishing, a.s.
 • KOLER: Marketing Management, Grada Publishing, a.s.
 • RYGLOVÁ, BURIAN, VAJČNEROVÁ: Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti v praxi, Grada Publishing