Marketing produktu a značky

Cílem modulu je seznámit studenty se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu a značky. Budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Získají rovněž informace o specifických rysech a odlišnostech spotřebních a průmyslových trhů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Anotace


Každá firma nabízí určitý produkt, zatímco značky se především na dnešních turbulentních trzích stávají stěžejním elementem jejich diferenciace. Osvojení si základů marketingu produktů a značek může tudíž být k přežití na trhu klíčovým. Tento modul se zaměřuje na charakteristiky a klasifikaci produktů a náčrt možných produktových strategií. Na tuto část pak navazuje objasnění konceptů a strategií týkajících se řízení značky. Součástí modulu je i marketingový výzkum a testování nových výrobků.

Sylabus


1. Produkt

 • charakteristika
 • klasifikace
 • průmyslové výrobky a zboží

2. Odlišnosti průmyslových a spotřebních trhů

 • význam nákupu
 • funkce kupních smluv
 • množství zákazníků

3. Značka

 • identita
 • hodnota
 • strategie řízení značky

4. Testy

 • individuálního výrobku
 • tržní testy
 • výrobkové testy

Literatura


 • CHERNATONY, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům, Brno, Computer Press
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a G. ARMSTRONG: Moderní marketing, Praha: GRADA, Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek.
 • PŘIBOVÁ, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL PUBLISHING
 • KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited
 • HOLT, D.B.: How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Boston: Harvard Business School Publishing,
 • URBÁNEK, T. Marketing. Praha: Alfa nakladatelství, ISBN 978-80-87197- 17-2¨
 • ŠEBESTA, K. Jak vytvořit atraktivní obchodní značku firmy. Praha Nakladatelství NZB , ISBN 978-80-042-72-73.
 • KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80- 247-1545-7.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada publishing, ISBN 978-80-247-5037-8.