Marketing produktu a značky (online)

Cílem modulu je seznámit studenty se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu a značky. Budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Ve své druhé části modul objasňuje koncepty týkající se značky. Studenti budou seznámeni s pojmy jako identita značky, image značky, prvky značky, které jim umožní značku definovat. Zároveň bude řeč o hodnotě značky a způsobech, jakými jí dosáhnout.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Jiří Kocich, MBA

Anotace


Každá firma nabízí určitý produkt, zatímco značky se především na dnešních turbulentních trzích stávají stěžejním elementem jejich diferenciace. Osvojení si základů marketingu produktů a značek může tudíž být k přežití na trhu klíčovým. Tento modul se zaměřuje na charakteristiky a klasifikaci produktů a náčrt možných produktových strategií. Na tuto část pak navazuje objasnění konceptů a strategií týkajících se řízení značky.

Sylabus


1. Charakteristiky a klasifikace produktů

 • charakteristika produktu, základní, očekávaný a potenciální produkt
 • klasifikace výrobků

2. Produktová strategie

 • podstata produktové strategie, produktové řady a mixy

3. Životní cyklus výrobku

 • životní cyklus výrobku a jeho jednotlivé etapy

4. Modifikace životního cyklu výrobku

 • kategorie specifických životních cyklů

5. Značka (brand)

 • definice značky

6. Identita značky (brand identity)

 • vyjádření identity značky a její význam

7. Hodnota značky (brand equity)

 • podstata hodnoty značky

8. Vytváření hodnoty značky

 • prvky značky, integrace do marketingových programů a využívání sekundárních asociací

9. Brand positioning (pozice značky)

 • positioning značky

10. Strategie řízení značky

 • strategie řízení značky a její klíčová rozhodnutí

Literatura


 • CHERNATONY, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům, Brno, Computer Press
 • KARLÍČEK, M.: Základy marketingu, Praha, Grada
 • KOTLER, P., Wong, V., Saunders, J. a G. Armstrong: Moderní marketing, Praha: Grada. Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek.
 • KARLÍČEK, M.: Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu, Praha, Grada
 • MACHKOVÁ, H.,Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. Praha: Grada
 • PŘÍBOVÁ, M.: Strategické řízení značky. Ekopress
 • PŘÍBOVÁ, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. Professional Publishing
 • KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited
 • AAKER, D.A., Building Strong Brands. New York: The Free Press
 • DAVIS, S.M.: Brand Asset Management: Driving Profitable Growth Through Your Brands, San Francisco: Jossey-Bass
 • HALADA, J.: Marketingová komunikace, Univerzita Karlova v Praze, ISBN: 978-80-2463-075-5
 • HOLT, D.B.: How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Boston: Harvard Business School Publishing
 • KARLÍČEK, M.: Marketingová komunikace, Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-2475-769-8