Marketingová argumentace

Tento modul si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy strategického marketingového myšlení, marketingových strategií a využití marketingové argumentace v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotace


Argument je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí. Marketingovou argumentací je myšleno prakticky všechno, co při propagaci nějakého produktu nebo služby děláte. Vychází vždy ze zvolené marketingové strategie a je třeba ji přizpůsobit času, prostředí, situaci a publiku. Každá argumentace by měla být stručná – jasná – zapamatovatelná a musíme mít vždy jasno co, komu, kde a jakým způsobem chceme sdělovat.

Sylabus


1. Marketingová argumentace

 • argumentace
 • námitka
 • strategický způsob přemýšlení

2. Základní analýzy

 • SWOT
 • Porterova analýza 5 sil
 • PEST analýza

3. Strategické přístupy

 • dle Ansoffa
 • dle Kotlera
 • dle Portera

Literatura


 • KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, ISBN: 978-80-247-4150-5.
 • KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu. Praha: Albatros. ISBN: 978-80-265-0076-6
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie a trendy. 2. rozšíření vyd. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4670-8
 • KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, ISBN: 978-80-247-2652-6