Marketingová komunikace a PR (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s jednotlivými formami marketingových komunikací, jejich podstatou, zásadami a vhodností uplatněné v praxi. Z hlediska jednotlivých forem marketingových komunikací je kladen důraz na Public Relations.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotace


Cílem modulu je seznámit posluchače nejprve s podstatou marketingu jako takového, ukázat, že marketing není pouze marketingová komunikace, ale i strategický způsob řízení firmy a produktů a služeb, které firmy vyrábí nebo poskytuje a teprve ve druhé části obrátit pozornost na problematiku marketingové komunikace, její jednotlivé formy, jejich podstatu, zásady a vhodností uplatněné v praxi. Z hlediska jednotlivých forem marketingových komunikací je kladen větší důraz na Public Relations jako samostatné disciplína, která v současné době stojí na rozmezí marketingu, komunikace a také HR.

Sylabus


1. Nástroje korporátní komunikace

 • vnitřní komunikace
 • styl společnosti
 • korporátní propagace

2. Komunikační mix

 • reklama
 • osobní prodej
 • podpora prodeje
 • sponzoring
 • přímá marketingová komunikace

3. Cílové skupiny PR

 • lidé uvnitř firmy
 • vnější societa
 • mediální sféra
 • lidé z branže

Literatura


 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6, kap. 5 a kap. 6
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J.:Marketingová komunikace, Grada, Praha, ISBN: 80-247-0254-1
 • TELLIS, J. G. : Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing (edice profesionál), ISBN 80-7169-977-7