Marketingová komunikace

Cílem modulu je seznámit posluchače s jednotlivými formami marketingových komunikací, jejich podstatou, zásadami a vhodností uplatněné v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace


Posluchači se seznámí s podstatou marketingových a komerčních komunikací, jejich jednotlivými formami (reklama, přímý marketing, podpora prodeje, public relations, sponzoring, on-line komunikace). Důraz je kladen na změny, k nimž v poslední době na trhu marketingových komunikací dochází při uplatnění jejich integrace s ohledem na využití moderních informačních technologií. Cílem předmětu je naučit posluchače navrhnout koncept marketingových komunikací a komunikační strategie na příkladu z praxe.

Sylabus


 • marketingové a komerční komunikace
 • formy komerčních komunikací
 • reklama
 • přímý marketing
 • PR
 • sponzoring
 • on-line komunikace

Literatura


 • FREY, P.: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0., 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2011
 • PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace, Grada, Praha, 2010
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.:  Reklama (Jak dělat reklamu), 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2010,
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011.
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2014.