Mediální právo (online)

Cílem modulu Mediální právo je seznámit studenty a posluchače se systematikou mediálního práva v České republice, základními právními předpisy, které regulují oblast mediálního práva v České republice a přiblížit jim základní právní instituty obsažené v těchto právních předpisech.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Michal Nohel

Anotace


Sylabus Mediálního práva obsahuje základní popis mediálního práva, jako specifické a stále se dynamicky vyvíjející právní disciplíny. Pozornost bude věnována jak právním předpisům regulujícím jednotlivé mediatypy a jejich provozovatele či poskytovatele, tak normám, které upravují specifické jevy či fenomény projevující se v médiích (ochrana osobnosti, svoboda projevu, reklama). Řada podstatných momentů mediálního práva a jevů, které jsou pro tuto právní oblast specifické, bude podpořena soudní judikaturou.

Sylabus


 • Vymezení právního odvětví Mediálního práva
 • Tradiční média vs. Nová média
 • Tisková média vs. Elektronická média
 • Lineární média vs. Nelineární média
 • Právní předpisy
 • Reklama a Směrnice o audiovizuálních službách
 • Ochrana osobnosti vs. svoboda projevu

Literatura


 • Tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (Zákon č. 231/2001 Sb.,Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů).
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.).
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.