Mediální právo (online)

Mediální právo je systémem právních norem z řady oborů. Posluchači budou seznámeni s aktuální úpravou mediálních předpisů, ale i s širšími společenskými souvislostmi konkrétní úpravy včetně aplikace předpisů v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Michal Nohel

Anotace


Cílem modulu je seznámit posluchače se systémem právních norem a právními aspekty činnosti médií. Dále představit regulační orgány všech médií, jejich pravomoci, působnost, včetně aplikace v praxi. Do výuky je začleněna i obsahová analýza pořadů, vymezení pojmů, rozvoj komerční komunikace a její legislativní ukotvení.

Sylabus


Obsah modulu

 • Vymezení právního odvětví Mediálního práva
 • Tradiční média vs. Nová média
 • Tisková média vs. Elektronická média
 • Lineární média vs. Nelineární média
 • Právní předpisy
 • Reklama a Směrnice o audiovizuálních službách
 • Ochrana osobnosti vs. svoboda projevu

Literatura


 • Tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (Zákon č. 231/2001 Sb.,Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů).
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.).
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.