Medicínské právo

Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb, tedy s tzv. medicínským právem. Účastník by měl být informován o základních předpisech v oblasti medicínského práva, práci s nimi a umět vyhledat jejich aktuální znění. Znát základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a vědět podrobně o odpovědnostních vztazích vznikající v důsledku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

Anotace


Medicínské právo je komplexem právních norem upravujících vztahy vznikající v oblasti zdravotnictví. Subjekty těchto vztahů jsou především pacient, poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický pracovník. Základním předpisem, který aktuálně upravuje práva a povinnosti uvedených subjektů při poskytování zdravotních služeb, je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Sylabus


1. Pojem medicínské právo

 • definice a význam medicínského práva

2. Přehled právních předpisů relevantních pro oblast zdravotnictví

 • právní předpisy nejvyšší právní síly
 • významné zákony v oblasti zdravotnictví
 • obecné zákonné předpisy
 • vztah nového občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách
 • vybrané podzákonné předpisy
 • závaznost ostatních předpisů a závaznost judikatury

3. Základní pojmy oblasti medicínského práva

 • objasnění základních pojmů

4. Práva a povinnosti při poskytování zdravotních služeb

 • práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
 • práva a povinnosti zdravotnického pracovníka
 • práva a povinnosti pacienta

5. Kvalifikovaný souhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb

 • obsah informovaného souhlasu
 • koho informovat o zdravotním stavu pacienta
 • kdo informuje o zdravotním stavu
 • forma informovaného souhlasu
 • forma informovaného souhlasu – podle nového občanského zákoníku
 • domněnka udělení souhlasu
 • souhlas se zásahem do tělesné integrity po smrti člověka
 • transplantace
 • kdy je třeba pacienta informovat
 • kdy není třeba informovat o zdravotním stavu
 • osoba oprávněná udělit souhlas
 • poskytování zdravotních služeb bez souhlasu
 • hospitalizace bez souhlasu
 • neodkladná péče bez souhlasu
 • informační povinnost v případě poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu
 • oznamovací povinnost ve vztahu k soudu (detenční řízení)
 • dříve vyslovené přání

6. Ochrana osobních údajů pacienta

 • povinnost zachovávat mlčenlivost
 • přístup ke zdravotnické dokumentaci

7. Práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a pacienta podle smlouvy o péči o zdraví

 • předmět smlouvy o péči o zdraví a forma
 • práva a povinnosti smluvních stran
 • změny a ukončení smlouvy

8. Mobilita pacientů v EU

 • neplánované neodkladné poskytnutí zdravotní služby v zahraničí
 • plánované poskytnutí zdravotní služby v zahraničí
 • náhrada zdravotní péče poskytnuté mimo EU

9. Povinnost k náhradě újmy jako následek porušení povinností při poskytování zdravotních služeb

 • stížnost poskytovateli a stížnost příslušnému orgánu dle ZZS
 • disciplinární stížnost k ČLK
 • trestní oznámení
 • občanskoprávní žaloba na náhradu újmy

Literatura


 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Sylabus Medicínské právo
 • Důvodová zpráva (Dz) k zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. PL. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 437/2012, účinnost k 11. 12. 2012
 • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde Praha. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-929-8
 • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. V Praze: C. H. Beck, Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8
 • DOLEŽAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 160 s. ISBN: 978-80-87576-24-3
 • MACH, J. Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 320 s. ISBN 978-80-247-3683-9
 • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: Wolters Kluwer ČR 260 s. ISBN: 978-80-735-7268-6