Měření výkonnosti podniku

Cílem tohoto modulu je objasnit výkonnost podniků a seznámit studenty s přístupy k měření a řízení finanční výkonnosti v současných podnicích. Představit klíčové nástroje pro měření finanční výkonnosti a vysvětlit zejména moderní koncepty řízení výkonnosti založené na tvorbě hodnoty pro vlastníky.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

Anotace


Modul odůvodňuje a vysvětluje potřebu měření a řízení výkonnosti podniků v současných měnících se podmínkách. Objasňuje pojem výkonnost z pohledu vlastníků a orientaci na hodnotové řízení podniku. Je přiblížen vývoj přístupů a používaných ukazatelů pro měření a řízení finanční výkonnosti podniku. Představeny jsou zároveň nástroje využitelné pro zvyšování výkonnosti podniku, jako jsou benchmarking, finanční plánování podniku, identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku.

Sylabus


1. Ukazatelé pro měření výkonnosti

 • čistý zisk
 • zisk před zdaněním
 • zisk před úroky a zdaněním
 • zisk před úroky, zdaněním a odpisy
 • rentabilita

2. Hodnotové ukazatele

 • ekonomická přidaná hodnota
 • tržní přidaná hodnota
 • peněžní přidaná hodnota
 • CFROI

Literatura


 • WAGNER, J. Měření výkonnosti. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2924-4.
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI. ISBN 80-7357-084-X.
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. BALANCED SCORECARD. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press. ISBN 978-80- 7261-177-5.
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,. ISBN 978-80-86131-85-6.
 • MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-61-0.
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 80-86754-33-2.