Metody analýzy pracovních míst a identifikace kompetencí, získávání, výběru a adaptace pracovníků

Cílem modulu je seznámit se s tradičními i aktuálně využívanými metodami analýzy pracovních míst, získávání, výběru a adaptace pracovníků a rovněž s metodami identifikace kompetencí. Studenti jsou hlouběji obeznámeni s kompetenčními modely, tedy identifikací kompetencí, klíčovými i manažerskými kompetencemi.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotace


Úkolem analýzy pracovních míst je v případě vytváření pracovního místa tvorba popisu a kvalifikačního profilu pracovního místa, v případně změny obsahu či způsobů práce úprava popisu a kvalifikačního profilu. K analýze pracovních míst jsou využívány různé metody i jejich kombinace pro různé pracovní pozice s cílem získat dostatečné a relevantní informace o práci na daném místě a pro stanovení nároků na pracovníka na tomto místě.

Sylabus


1. Pracovníci, jejich získávání a adaptace

 • získávání pracovníků
 • adaptace na pracovní místo

2. Kompetence pracovních míst  

 • metody analýzy pracovních míst
 • popis pracovního místa
 • kvalifikační profil pracovníka

3. Kompetenční modely

 • metody identifikace kompetencí
 • modely klíčových kompetencí
 • modely manažerských kompetencí

4. Metody k získávání, výběru a adaptaci pracovníků

 • metody získávání pracovníků a personální marketing
 • metody výběru pracovníků
 • metody adaptace pracovníků

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-614-5
 • Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0469-2
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-479-6
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • Hroník, F. Poznejte své zaměstnance. Brno: ERA. ISBN 80-86517-20-9
 • Hüttlová, E. Organizace práce a pracovní podmínky. Praha: VŠE v Praze. ISBN 80-7079-068-7
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • Kleibl, J. a kol. Metody personální práce. Praha: VŠE v Praze. ISBN 80-7079-413-5
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada. ISBN 80-247-0698-9
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-29-3
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-090-3
 • WERTHER, W. B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing. ISBN 80-85605-04-X
 • WROBLOWSKá, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8