Metody hodnocení, vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků (online)

Cílem modulu je obeznámit se se základními metodami a systémy hodnocení. Zvláštní pozornost je věnována vedení motivačně – hodnotícího pohovoru. Důraz je kladen především na návaznost hodnocení a následného rozvoje zaměstnanců, která v praxi často chybí. Cílem modulu je dále poukázat na specifika jednotlivých metod hodnocení a specifika při implementaci a realizaci vzdělávacích akcí.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace


Podstatou hodnocení je zjištění, zda pracovní i osobní jednání hodnoceného je ve shodě s nároky a požadavky na vykonávanou pracovní činnost v rámci dané pozice. Implementace systému hodnocení by měla probíhat v souladu se strategickými cíli organizace, za podpory managementu a participace všech zúčastněných stran a měla by být provázaná s ostatními firemními systémy, s jasným cílem a po úvaze o vhodnosti jejího načasování. Hodnocení má význam nejenom kvůli své vázanosti na odměňování, ale rovněž i pro svůj vliv na rozvoj zaměstnanců a informace, které na základě hodnocení získáváme, by se měly stát podkladem pro následný rozvoj lidských zdrojů.

Sylabus


1. Hodnocení pracovníků

 • účel a cíl hodnocení pracovníků
 • funkce hodnocení pracovníků

2. Systematické hodnocení

 • hodnocení kompetencí
 • hodnocení výkonu

3. Metody hodnocení

 • metoda hodnocení podle dohodnutých cílů
 • metoda formou plnění stanovených norem a standardů
 • periodicky hodnotící rozhovor
 • development centre
 • 360° zpětná vazba
 • sociogram
 • personální audit
 • mystery shopping
 • hodnotitelské chyby

4. Vzdělávání

 • předpoklady pro vzdělávání
 • chyby při přípravě vzdělávacích akcí
 • metody vzdělávání – jednorázový, krátkodobý a systematický rozvoj
 • Kirkpatrickův model

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2914-5
 • COLQUITT, J. A. Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology. Vol. 85, Is. 5, pp. 678-707
 • GRUBER, J. Strategické plánování: Periodické hodnotící pohovory (sylabus ke školení). Praha: Tres consulting
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1457-8
 • HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1458-2
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-116-X
 • PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2042-5
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3