Mezinárodní aspekty obchodu (online)

Cílem modulu je seznámit studenty s odlišnostmi zákonitostí v oblasti obchodu od lokální po globální úroveň. Seminář provede studenta problematikou strategického managementu, ekonomickými specifiky amezinárodním marketingem a ukáže tak efektivně cestu k dalším možnostem samostudia v této rozsáhlé problematice.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na problematiku mezinárodního obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů, které jsou pro úspěch podnikání v globálním prostředí klíčové. Tento modul je zaměřen na analýzu prostředí mezinárodního obchodu, vhodné používané nástroje a částečně i specifika mezinárodního marketingu. Studenti tak získají znalosti potřebné k porozumění makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám v globálním prostředí, tvorbě vhodných strategií pro rozšiřování potenciálu do nadnárodního měřítka, pochopení odlišností tvorby lokálních, národních a mezinárodních strategií a jejich praktického použití. Na ekonomickou část pak logicky navazuje alespoň základní úvod z oblasti mezinárodního marketingu, který dotváří ucelený přehled, vysvětlující globální pojetí pro specifickou oblast mezinárodního obchodu.

Sylabus


  • strategie firem v globálním pojetí
  • globální marketing
  • specifika mezinárodního obchodu z ekonomického hlediska

Literatura


  • KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, Praha: Linde, ISBN 80-720-1183-9
  • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-5366-9
  • RAMBERG, J. International Commercial Transactions, ICC Publishing s.a., ISBN 978-9284212453
  • ŠVARC, Z, aj. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-504-3
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví Celní kodex Unie ze dne 10. 10. 2013.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
  • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
  • Zákon 191/1950 Sb., směnečný a šekový