Mezinárodní marketing

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s novými poznatky a zkušenostmi z mezinárodní marketingové komunikace. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni formulovat a objednat mezinárodní propagační nebo PR kampaň. Na příkladech mezinárodního výzkumu komunikovaného obsahu a hodnot budou odvozena doporučení účastníkům tvůrčího týmu. Zvláštní pozornost bude věnována problematice programu vstupu na cizí trh, kde komunikace hraje důležitou roli.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Tomáš Zdražil

Anotace


Mezinárodní marketing je proces řízení, při kterém dochází k poznání, předvídání a hlavně k uspokojování potřeb zákazníků na zahraničních trzích, přičemž musí být zároveň dosaženo i cílů organizace. Proto mezinárodní marketing můžeme označit jako marketing, který přesahuje národní hranice. Pokud bude podnik působit i na zahraničních trzích může dosáhnout vyrovnání sezonní výchylky národního trhu, prodloužení životního cyklu svých výrobků alepší konkurenční pozice na domácím trhu.

Sylabus


1. Integrovaná marketingová komunikace

 • zákazníci
 • komunikační kanály
 • kampaň

2. Nejčastější chyby v marketingové komunikaci

 • neznalost zákonitostí chování svého trhu
 • marketingová komunikace nevychází z firemních cílů
 • nedostatečná specifikace cílových skupin

3. Přehled a praktické aplikace nástrojů BTL komunikace

 • spotřebitelská podpora prodeje
 • obchodní podpora prodeje
 • direct marketing
 • sponzoring

4. Využití nových technologií v komunikaci

 • podnikání na internetu
 • webové prezentace
 • sociální sítě
 • e-shop

Literatura


 • BÁRTA V., PÁTÍK L., POSTLER M. – Retail marketing, Management Press, Praha, s. 328, ISBN: 978-80-7261-207-9
 • DE PELSMACKER P., GUENS M., BERGH J. – Marketingová komunikace, Grada Publishing a.s.,s. 600, ISBN: 80-247-0254-1
 • KOTLER P., KELLER, K. L – Marketing management, Grada Publishing, a.s, s. 792, ISBN: 978-80-247-1359-5
 • PŘIKRYLOVÁ J., JAHODOVÁ H. – Moderní marketingová komunikace, Grada Publishing, a.s, s. 320, ISBN: 978-80-247-3622-8
 • VYSEKALOVÁ J. a kol. – Psychologie reklamy, Grada Publishing, s. 296, ISBN: 978-80-247-2196-5
 • VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J. – Reklama – Jak dělat reklamu, Grada Publishing, a.s., s. 208, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • ZAMAZALOVÁ M. a kol. – Marketing, vydání, C. H. Beck, Praha, ISBN:978-807400-115-4