Mezinárodní právo soukromé

Cílem modulu „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení znalostí v tomto rozsáhlém právním odvětví, které zahrnuje jak hmotněprávní tak procesní normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Jednotlivé kapitoly modulu jsou zaměřeny nejenom na zásadní obecné otázky mezinárodního práva soukromého, jako jsou předmět, prameny a subjekty mezinárodního práva soukromého, nebo kolizní a přímá metoda úpravy a vztah mezi nimi, ale také na otázky mezinárodního civilního procesního práva zahrnující problematiku pravomoci justičních orgánů, právní pomoci ve vztahu k cizině nebo uznání a výkonu cizích rozhodnutí. Tematickou součástí modulu jsou také různé aspekty vztahu mezi mezinárodním právem soukromým a mezinárodním právem veřejným. V rámci jednotlivých kapitol budou účastníci seznámeni s vybranou judikaturou vztahující se k projednávané materii.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Anotace


Modul „Mezinárodní právo soukromé“ je řazen do pěti tematických kapitol. Předmětem první kapitoly bude vymezení předmětu mezinárodního práva soukromého a jeho pramenů. Pozornost bude věnována zejména vzájemným vztahům a střetům mezi jednotlivými prameny mezinárodního práva soukromého. Druhá kapitola bude věnována nejvýznamnější metodě úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem – kolizní metodě, a dále rozdílům mezi kolizní a přímou metodou úpravy a vztahu mezi nimi. Třetí kapitola bude pojednávat o otázkách právní osobnosti a svéprávnosti fyzických a právnických osob, kolizní úpravy osobního statutu fyzických a právnických osob, úpravy jména fyzických osob, principů určování osobního statutu právnických osob, a postavení státu jako subjektu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Ve čtvrté kapitole bude vymezen předmět a základní instituty mezinárodního civilního procesního práva. Pátá kapitola bude věnována rozdílům a styčným bodům mezi mezinárodním právem veřejným a mezinárodním právem soukromým, a dále teoretickým východiskům pro řešení vztahu mezi mezinárodním právem a vnitrostátním právem.

Sylabus


 • Předmět a prameny mezinárodního práva soukromého, základní pojmy
 • Kolizní normy, hraniční určovatel, vztah mezi kolizní a přímou metodou úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem
 • Subjekty v mezinárodním právu soukromém
 • Pojmy a principy mezinárodního civilního procesního práva
 • Vztah mezi mezinárodním právem a mezinárodním právem soukromým

Literatura


 • KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň-Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
 • ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
 • PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Scripta iuridica No. 14. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-87146-94-1.
 • PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-034-8.
 • ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-501-7.