Moderní trendy komunikace a marketingová podpora (online)

Tento modul si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy strategického marketingového myšlení, komunikačním mixem a využití marketingových nástrojů v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotace


Tento modul poukazuje na pojmy využívané v moderní komunikaci a na moderní trendy v marketingové podpoře. V rámci modulu student získá základní znalosti v oblasti marketingu a také o jeho postavení ve firemní hierarchii. Získá přehled o základních strategických přístupech a bude informován o marketingových strategiích jako výsledku různých faktorů. V závěru modulu budou studenti poučení o marketingovém mixu a učivo bude podrobněji zaměřeno na online marketing.

Sylabus


1. Marketing

 • co je marketing
 • postavení marketingu ve firemní hierarchii
 • marketing jako strategický způsob myšlení

2. Základní strategické přístupy

 • marketingová strategie – Ansoff
 • marketingová strategie – Kotler
 • marketingová strategie – Porter

3. Marketingová strategie jako výsledek různých faktorů

 • co jsme zač
 • stav venkovního prostředí
 • stanovené cíle a záměry
 • druh a stav zákazníka
 • nástroje, které máme k dispozici

4. Marketingový mix

 • složky marketingového mixu
 • marketingový mix z pohledu zákazníka

5. Marketingová komunikace

 • komunikační model
 • nástroje marketingové komunikace, komunikační mix

6. Online marketing

 • trendy současných webů
 • získání návštěvnosti webu – SEO a SEM
 • hlavní typy sociálních sítí
 • marketingové postupy v sociálních sítích

Literatura


 • KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4150-5
 • KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu. Praha: Albatros. ISBN: 978-80265-0076-6
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie a trendy. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4670-8
 • KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-2652-6