Motivace, pracovní spokojenost a stimulace pracovníků

Cílem modulu je poukázat na významné osobnostní charakteristiky člověka ve vztahu k práci, které ovlivňují pracovní chování, seznámení s problematikou motivace, s teoriemi pracovní motivace, s problematikou pracovní spokojenosti a vlivy na pracovní spokojenost, s faktory výkonu pracovníků, s nástroji stimulace pracovníků a s motivačním programem organizace.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotace


Pracovní chování spoluurčují mnohé osobnostní a individuální charakteristiky a očekávání člověka, jeho identifikace s organizací a prací. Na chování pracovníků působí i vlivy na straně organizace – skutečnosti týkající se kultury organizace a organizačního klimatu, vlastní pracovní skupiny, systému řízení a vedení lidí. Pracovní chování člověka ovlivňuje mnoho různých situačních faktorů.

Sylabus


1. Pracovní chování

 • osobnost člověka ve vztahu k práci
 • osobní charakteristiky

2. Pracovní motivace

 • teorie pracovní motivace
 • stimulace

3. Faktory pracovní spokojenosti

 • výkon pracovníků
 • nástroj stimulace pracovníků
 • motivační program

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3269-5.
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-168-3.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1349-6.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3058-5.