Nástroje marketingové komunikace (online)

Tento modul si klade za cíl naučit posluchače rozpoznat hlavní principy fungování vybraných nástrojů marketingové komunikace s přihlédnutím k rozvíjejícím se tendencím integrovat je s cílem dosažení co nejvyšší efektivity a měřitelnosti. Seznámíme se s klasickými formami komunikačního mixu a budeme hledat způsoby, jak je smysluplně kombinovat v akvizičním i věrnostním marketingu.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Jiří Kocich, MBA

Anotace


Marketingovou komunikací rozumíme všechny komunikační aktivity, jejichž prostřednictvím se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka týkající se produktů nebo služeb, které firma na trhu nabízí. Pro organizace jsou důležití nejen zákazníci. Významná je komunikace s akcionáři, s finančním světem, se zaměstnanci a jejich rodinami, médii i vládními organizacemi. Společnost potřebuje informovat své financiéry, zaměstnance, tisk o důležitých firemních událostech, a navíc získat a udržet si pozitivní image a později také reputaci. Společný termín pro tyto aktivity je „korporátní komunikace“.

Sylabus


1. Komunikační model

 • části komunikačního modelu a komunikační proces

2. Komunikační mix

 • podstata komunikačního mixu, prostředky a forma mixu

3. Propagace

 • reklama a její hlavní rysy
 • základní funkce reklamy, obsah reklamy
 • výhody a nevýhody masmédií

4. Osobní prodej

 • podstata osobního prodeje a jeho výhody a nevýhody

5. Podpora prodeje

 • podstata podpory prodeje a její cíle
 • kampaňovitá a tematická podpora prodeje

6. Vztahy s veřejností

 • definice PR
 • PR odvětví
 • silné a slabé stránky PR

7. Sponzorování

 • podstata sponzorování a druhy sponzoringu

8. Přímá marketingová komunikace

 • definice přímého marketingu
 • direct marketing a jeho dělení

9. Integrovaná marketingová komunikace

 • podstata integrované marketingové komunikace
 • základní důvody pro realizaci IMC

10. Intuitivní marketing

 • podstata intuitivního marketingu

11. Virální marketing

 • pojem virální marketing a jeho způsob prezentace

12. Guerilla marketing

 • definice guerilla marketingu a jeho principy

13. Event marketing

 • podstata event marketingu

Literatura


 • FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0
 • KARLÍČEK, M. a KRÁL, P. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2
 • KOTLER, P. et al. Moderní marketing. Praha: Grada, 1041 s. ISBN 978-802-4715-452
 • PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8
 • VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 294 s.
  ISBN 978-80-247-2196-5
 • ZAMAZALOVÁ, M. et al. Praha: C.H. Beck, 499 s.
  ISBN 978-80-7400-115-4