Nástroje pro komunikaci s novináři a jak je používat

Cílem modulu Nástroje pro komunikaci s novináři je seznámení se s dostupnými metodami, jak je možné novinářům předávat informace. Studenti se zároveň naučí rozpoznávat vhodnost a nevhodnost jednotlivých nástrojů při konkrétních PR kampaních.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Uryč

Anotace


Vztah mezi firmou, společností či organizací a novináři se označuje pojmem Media Relations. Cílem tohoto vztahu je pozitivní, korektní a vhodně načasovaná publicita, která v konečném důsledku ovlivňuje postoje, emoce, reakce či způsoby myšlení publika. K tradičním nástrojům pro komunikaci s novináři patří např. tisková zpráva, tisková konference, neformální setkání s novináři, exkurze či press tripy. V poslední době však roste síla internetové prezentace a sociálních sítí, které se stávají trendem s vysokým potenciálem pro public relations v budoucnosti.

Sylabus


1. nástroje pro komunikaci s novináři

 • tiskové nástroje
 • online nástroje
 • materiály pro novináře
 • setkávání s novináři
 • mediální partnerství

2. použití nástrojů pro komunikaci

 • přizpůsobení cílové skupiny
 • databáze médií
 • znalost prostředí
 • mediální témata

Literatura


 • FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada
 • BAJČAN, R. Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii, Praha: Management Press
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Grada, Praha
 • SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně, Praha: Grada
 • CAYWOOD, C. L. Public relations : řízená komunikace podniku s veřejností, Brno: Computer Press
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Grada, Praha
 • KUNCZIK, M. Základy masové komunikace, Karolinum, Praha
 • MCLUHAN, M.Jak rozumět médiím, Praha, Odeon
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha
 • REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace, Portál, Praha
 • BERGER, L. P., Luckmann, T. Sociální konstrukce reality, CDK, Brno