Obchodní závazkové právní vztahy

Cílem modulu je poskytnout základní náhled na problematiku závazků v obchodním styku. Hlavní důraz je kladen na obecnou část závazkového práva, které obsahuje obecné vymezení platné pro většinu závazků. Důraz je kladen především na vznik, změna a zánik závazku, zajištění a utvrzení dluhů a promlčení práv, a to vše v kontextu vztahů mezi podnikateli.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Anotace


Obchodní závazky se za platnosti staré úpravy (tj. před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) charakterizovaly jako závazky, o nichž bylo stanoveno, že se řídí obchodním zákoníkem. Za současné úpravy již právní řád ČR nerozeznává obchodní a občanské závazky. Nový občanský zákoník však stále v některých částech obsahuje speciální ustanovení pro případ, kdy stranou smlouvy je podnikatel.

Sylabus


1. Právní úprava závazků

 • Hlava I
 • Hlava II
 • Hlava III

2. Závazky

 • vznik a zánik závazků
 • zajištění a utvrzení obchodních závazků
 • změna závazků
 • zánik

Literatura


 • Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
 • BEZOUŠKA, P; PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník 2014, Anag, 300 s.
 • HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu, Praha, 203 s.
 • ELIÁŠ, K. Co přináší nový občanský zákoník byznysu?, Obchodněprávní revue, s. 148
 • TÉGL, P. Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku