Oceňování nemovitostí

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se základními přístupy k oceňování nemovitých věcí, metodami oceňování nemovitých věcí včetně vysvětlení významných pojmů a postupu ocenění. Objasnit hodnotové faktory nemovitých věcí a definovat podstatu věcného břemene.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

Anotace


Modul poukazuje na základní pojmy oceňování nemovitých věcí v kontextu rekodifikace soukromého práva. Zabývá se obvyklou strukturou oceňovací zprávy, důvody a účely ocenění, charakteristikami jednotlivých nemovitých věcí a faktory majícími vliv na jejich hodnotu, technikami jejich ocenění s přesahem do konkrétních případových studií. Pozornost je věnována zejména praktické aplikaci a schopnosti efektivně vypracovat jednodušší ocenění stavby, pozemku a věcného břemene.

Sylabus


1. Vybrané pojmy

 • objasnění vybraných pojmů

2. Postup a podklady k provedení ocenění, součásti oceňovací zprávy

 • postup ocenění a podklady pro vypracování ocenění
 • hlavní součásti oceňovací zprávy

3. Kategorie hodnoty

 • hodnota, trh a tržní hodnota
 • hodnota z užívání, tržní a výnosová hodnota
 • cena a její druhy, důvody pro ocenění nemovitých věcí

4. Hodnotové faktory nemovitých věcí

 • specifické hodnotové faktory pro druhy nemovitých věcí

5. Metody ocenění nemovitých věcí

 • metody nákladové
 • metody porovnávací
 • výnosové ocenění nemovitostí
 • vysvětlení pojmů
 • postup ocenění
 • výnosová míra nemovitosti (VMN)

6. Věcná břemena

 • podstata věcných břemen

Literatura


 • BLATNÝ, R.: Oceňování nemovitostí v 685 řešených otázkách, včetně Blatného symetrické metody nepřímého porovnání koncepce ceny obvyklé, respektive tržní hodnoty. Jaro, Praha.
 • DUŠEK, D.: Základy oceňování nemovitostí. Oeconomica, Praha.
 • VŠE Praha – IOM : S1 ON VŠE – Standard pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou v České republice. http://iom.vse.cz/odborna-cinnost/ceske-ocenovaci-standardy/.
 • Vyhláška č. 199/2014 Sb. ve znění předpisů pozdějších
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. Brno. CERM.
 • BRADÁČ, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z. Linde Praha a.s.
 • KOKOŠKA, J.: Ceny nemovitostí podle cenových předpisů. IOM, Praha.
 • Metodický pokyn pro tržní/netržní oceňování nemovitých věcí (ČKOM, užívání se souhlasem ČKOM)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • ZAZVONIL, Z. : Odhad hodnoty nemovitostí. Ekopress, Praha.
 • ZAZVONIL, Z. : Výnosová hodnota nemovitostí. CEDUK, Praha.