Personální informační systémy (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s informační podporou personálního řízení. Po jeho absolvování jsou schopni rozlišovat mezi dvěma základními způsoby implementace této podpory. Znají možnosti efektivního využití PIS v jednotlivých personálních procesech a dokáží si uvědomit potenciální rizika. Orientují se v problematice zpracování osobních údajů a jsou schopni vzít v úvahu při realizaci personálních činností požadavky na jejich ochranu vyplývající z příslušné legislativy.

Garant studijního modulu


RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Anotace


Modul se zabývá informační podporovou personálního řízení. Nejprve jsou studenti seznámeni s personálními informačními systémy, jejich postavením v informačním systému, trendy a vztahem k Business Intelligence. Dále jsou obeznámeni s metodami hodnocení práce a pracovních míst, především s diferenciací mezd a podstatou benchmarkingu. Závěrem modulu je kladen důraz na personální náklady a rizika i jejich prevenci.

Sylabus


1. Personální informační systémy

 • postavení personálního informačního systému ve struktuře informačního systému podniku
 • komplexní personální informační systémy
 • integrovaná řešení
 • vztah PIS k prostředkům Business Intelligence
 • personální procesy a jejich podpora PIS
 • trendy
 • osobní údaje a jejich ochrana v PIS
 • povinnosti organizace při zpracování osobních údajů

2. Hodnocení práce/ pracovních míst

 • metody hodnocení práce/pracovních míst
 • diferenciace mezd
 • benchmarking v oblasti mezd

3. Měření lidského kapitálu

 • personální controlling
 • ukazatele výkonnosti

4. Personální náklady

 • personální náklady v oblasti získávání pracovníků
 • personální náklady v oblasti odměňování
 • personální náklady v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků
 • personální náklady v oblasti pracovních podmínek

5. Personální rizika, jejich řízení a prevence

 • zdroje a následky personálních rizik
 • nejtypičtější personální rizika
 • prevence personálních rizik

Literatura


 • Armstrong, M., Taylor, S. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: Překlad Martin Šikýř. Praha: Grada Publishing. 920 stran. ISBN 978-80-247-5258-7
 • BASL, J. a kol., Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-045-4
 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3
 • Častorál, Z. Management rizik v současných podmínkách. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 268 stran. ISBN 978-80-7452-132-4
 • Dohnal, J., Pour, J. IT v řízení podniku: MBI. Praha: Professional Publishing. 249 stran. ISBN 978-80-7431-160-4
 • Frischmann, P., Žufan, J. Personalistika ve službách. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 217 stran. ISBN 978-80-7552-714-1
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing. 240 stran. Management v informační společnosti. Expert. ISBN 978-80-247-5457-4
 • HUNČÍK, B., MOŽNÁ, M., Finanční management, dostupné z www: http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2009/zasady-mereni-a-reportovani-lidskeho-kapitalu.jhtml
 • Kalouda, F. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 328 stran. ISBN 978-80-7380-646-0
 • Kovařík, P. Manažerský controlling. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 184 s. ISBN 978-80-87839-03-4
 • KPMG, Human Resources managen, Controlling im Personalbereich, Dostupné z www: http://www.kpmg.de/docs/20071107 Human Resources managen – Controlling im Personalbereich.pdf
 • SYNEK, M., a kol., Manažerská ekonomika, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1992-4
 • Šoljaková, L. a kol. Manažerské účetnictví I.: případové studie a příklady. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. 258 stran. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2181-7
 • URBAN, J., Praktický personální controlling, Moderní řízení 5/98, ISSN 0026-8720
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dostupné z www, http://www.uoou.cz nebo http://portal.gov.cz
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dostupné z www, http://portal.gov.cz
 • Žufan, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 119 s. Vzdělávání dospělých. ISBN 978-80-7357-955-5