Personální management (online)

Cílem tohoto modulu je pochopit význam strategického řízení lidských zdrojů a personálního řízení v organizaci a uvědomit si jejich provázanost s firemní strategií. Modul poskytuje přehled o zaměření, hlavních činnostech a souvislostech personálního řízení podniku.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotace


Každá funkční organizace má definovány své strategické cíle a strategii, jak jich dosáhnout. Potřebuje současně, aby si cíle a strategii vzali za své zaměstnanci. Systémy lidských zdrojů a organizační struktury by tedy měly být řízeny v souladu s firemní strategií. Smyslem personálního řízení podniku je utváření kvalitního a výkonného personálu, který je identifikován s cíli firmy.

Sylabus


1. Personální řízení podniku

 • lidské zdroje
 • strategické řízení
 • personální strategie

2. Personální činnosti

 • zisk a výběr zaměstnanců
 • příjem a rozmístění zaměstnanců
 • hodnocení, motivace, odměňování

Literatura


 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha
 • BARTÁK, J.: Quo vadis, personalistiko? AIfa, Praha
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést a motivovat lidi. Computer Press, Brno
 • DUDA, J.: Řízení lidských zdrojů. Key Publishing, Ostrava
 • DVOŘÁKOVÁ, Z.: Management lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha
 • HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníků. Grada Publishing, Praha
 • HRONÍK, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing, Praha
 • CHLÁDKOVÁ, A.: Personalistika: dvanáctero správného vedení personální agendy. ASPI, Praha
 • KASPER, H., Mayrhofer, W.: Personální management. Řízení organizace. Linde, Praha
 • KOCIÁNOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing, Praha
 • KOUBEK, J.: Řízení pracovního výkonu. Management Press, Praha
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Management Press, Praha
 • MARQUES, C.: Řízení lidských zdrojů. BI, Praha
 • MARTIN, D.: Personalistika od A do Z. Computer Press, Brno
 • PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Grada Publishing, Praha
 • PLAMÍNEK, J.: Tajemství motivace. Grada Publishing, Praha
 • PLAMÍNEK J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada publishing, Praha
 • ULRICH, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha
 • URBAN, J., Stýblo, J., Vysokajová, M.: Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha
 • URBAN, J.: Řízení lidí v organizaci. Personální rozměr managementu. ASPI, Praha
 • URBAN, J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Management Press, Praha
 • URBAN, J.: Výkladový slovník řízení lidských zdrojů. ASPI, Praha
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada Publishing, Praha
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb, Grada Publishing, Praha