Personální management

Cílem tohoto modulu je seznámit s významem a úkoly řízení lidí, s jeho východisky, vývojem a současným pojetím a odpovědností za personální oblast v organizaci. Cílem modulu je dále seznámení s vnějšími a vnitřními podmínkami personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou, organizačním klimatem a identifikací pracovníků s organizací a prací ve vztahu k personálnímu řízení i se specifiky mezinárodního personálního řízení.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

Anotace


Lidé jsou pro organizaci klíčovým zdrojem fungování – rozhodují o finančních a materiálních zdrojích, zacházejí s informacemi. Pro organizaci představují lidé značné investice, avšak jejich schopnosti jsou pro každou organizaci zásadní. Řízení lidí v organizaci ovlivňuje její výkonnost a prosperitu. Oblast řízení lidí se vyvíjela od počátku 20. století s rozvojem managementu, využívány byly poznatky řady vědních disciplín, měnila se v závislosti na sociálních a ekonomických podmínkách konkrétního historického období a kultury.

Sylabus


1. Řízení lidí v organizaci

 • význam
 • úkoly
 • vývoj personálního řízení
 • odpovědnost

2. Organizace

 • organizační kultura
 • organizační klima
 • identifikace pracovníků

3. Systém personálních činností

 • plánování
 • příjem nových zaměstnanců
 • hodnocení, odměňování pracovníků

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978 80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-7169-614-5.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6.
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • Lukášová, R., Nový, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2.
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 80-85623-29-3.
 • Nakonečný, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. ISBN 80-85255-74-X.
 • Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-0690-7.