Podnikové finance

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se základní strukturou podnikových financí, s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování. Dále modul povede studenty k pochopení vztahů mezi plánováním objemu výroby, cenami a náklady a ziskem, seznámí je se základními postupy řízení cash flow a likvidity firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotace


Finanční řízení představuje ústřední část podnikového řízení, které má integrující postavení mezi veškerými činnostmi firmy. Jsou tak označovány aktivity, které zajišťuji maximálně efektivní financování z hlediska cílů dané firmy. Dosahování kladného hospodářského výsledku je základním podnětem podnikatelské činností. Usměrňování všech procesů, které se v podniku realizují, může být optimální a přispívat k naplnění tohoto cíle, je-li založeno na poznání základních vazeb mezi reálnými, konkrétními činnostmi a finančními charakteristikami.

Sylabus


1. Řízení zásob

 • druhy zásob
 • závislá potřeba
 • nezávislá potřeba
 • metody řízení

2. Řízení pohledávek

 • dodavatelské úvěry
 • splatnost faktur
 • třídění nákladů dle klasifikace

3. Poměrové ukazatele

 • rentabilita
 • likvidita
 • aktivita
 • zadluženost

Literatura


 • SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-274-8
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-194-9
 • SEDLÁČEK J., Účetnictví pro manažery, Praha, Grada Publishing, ISBN 80-247-1195-8
 • VALACH J. a kol., Finanční řízení podniku, Praha, Ekopress, ISBN 80-86119-21-1
 • VALACH J. a kol., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, ISBN 978-80-86929-71-2
 • BREADLEY R. A., Myers C. A., ALLEN F. Corporate finance, Boston: Irwin/McGraw-Hill, ISBN 0-07-111551-X
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC P. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, 6.vyd., Praha, Polygon, ISBN 80-7273-095-9
 • KOVANICOVÁ D., KOVANIC, P., Poklady skryté v účetnictví, II.díl, Finanční analýza účetních výkazů, Praha, Polygon, ISBN 80-85967-56-1
 • SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, Praha Computer Press, ISBN 80-7226-562-8
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing , ISBN 978-80-247-2424-9
 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing ISBN 978-80-247-3339-5
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3
 • VACÍK E., ŠULÁK M., Měření výkonnosti firem, Praha, Eupress, ISBN 80-86754-33-2