Podnikové informační systémy

Cílem modulu je předat studentům základní znalosti v oblasti teorie podnikových informačních systémů a systémové integrace. Studenti se seznámí s typickými definicemi informačních systémů, s kategorizací typových informačních systémů používaných v podnicích. Studenti budou vedeni k samostatnému analytickému myšlení nad tématy spojenými s inovací informačních systémů, zaváděným nových informačních systémů a systémovou integrací.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Tomáš Rain, Ph.D.

Anotace


Výklad a diskuse budou vedeny od obecného vymezení pojmu systém, informace, informační systém přes vymezení jednotlivých druhů informačních systémů. Součástí přednášky je též historie informačních systémů a vymezení vazby mezi podnikovými informačními systémy a dalšími disciplínami: především managementem, controllingem a účetnictvím. Po vymezení základních pojmů bude výklad pokračovat popisem životního cyklu SW a jeho vazbě na výběr nového informačního systému.

Sylabus


1. základní informace

 • vymezení pojmů
 • historie informačních systémů
 • vazby mezi podnikovými systémy

2. životní cyklus SW

 • popis
 • vazba na výběr nového IS

3. kritické faktory

 • ovlivnění výběru
 • implementace IS do podniku
 • směna dat

Literatura


 • ŠVARCOVÁ I., RAIN T. Informační management. Praha, Alfa nakladatelství. ISBN 978-80-87197-40-0
 • VOŘÍŠEK: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, Praha, 323 s., ISBN 80-85943-40-9
 • BASL J., BLAŽÍČEK R. Podnikové informační systémy. Praha, Grada. ISBN 978-80-24743-07-3
 • DOHNAL, POUR J.: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Ekopress, Praha, 301 s., ISBN 80-86119-02-05