Pozemkové právo (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou pozemkové evidence, s definicí nemovitosti a základními pojmy. Posluchači budou seznámeni s právním rámcem a ukázkami internetových aplikací. Zvláštní důraz je kladen na nové činnosti katastrálních úřadů, se kterými se posluchači budou setkávat celou svou profesní kariéru a také na orientaci v geometrickém plánu, který je technickým podkladem pro změnu právních vztahů v katastru. Modul je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Anotace


Pozemková evidence na našem území má dlouhou tradici. První pokusy o provedení soupisu půdy jsou dochovány z 11. století. Pozemkovým právem lze rozumět soukromoprávní a veřejnoprávní regulaci pozemků a také soubor soukromoprávních a veřejnoprávních norem, které regulují vlastnická a jiná práva k pozemkům. Řada předpisů v oblasti pozemkového práva obsahuje normy soukromoprávní, tak i veřejnoprávní (například problematika vyvlastnění nebo problematika energetických věcných břemen) a proto si nelze vystačit pouze s informací o obecné povaze předpisu, ale je nutné interpretovat každé ustanovení zvláště při zohlednění jeho systematického zařazení. Modul odpovídá na otázky, co je to pozemek, jak takový pozemek může vzniknout či jak u pozemku změnit druh a způsob využití, a to vše v kontextu s katastrální problematikou.

Literatura


  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář.  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
  • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
  • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
  • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 832 s.
  • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.