Pozemkové právo

Tento modul si klade za cíl seznámit studenty se základy pozemkového práva. Na základě absolvování modulu by měl mít student základní znalosti zejména ve vztahu k územnímu plánování a kategorizaci pozemků (vč. stavebních pozemků), k některým specifickým otázkám vlastnictví státu a územních samosprávných celků, k užívání pozemků (zejména ve vazbě na nájem a pacht), pozemkovým úpravám a dále k některým tzv. zvláštním režimům pozemků.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Anotace


První část modulu je zaměřena na vzájemné vazby právní regulace a propojenost veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy. Podrobně budou přiblíženy aspekty územního plánování ve vazbě na určení jednotlivých druhů pozemků. Dále budou rozebírány užívací vztahy k pozemkům vč. některých historických návazností. Závěr modulu bude zaměřen na speciální právní režim zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, pozemků ve volné přírodě a krajině, pozemků určených k vodnímu hospodaření, pozemků v souvislosti s vyhledáváním, průzkumem a těžbou nerostů, a pozemků sloužících dopravě.

Sylabus


1. Základní pojmy spojené s pozemkovým právem

 • základní pojmy pozemkového práva

2. Územní plánování, účelová kategorizace, stavební pozemky

 • územní plán, zastavěné území, zastavitelná plocha, regulační plán
 • charakteristika jednotlivých druhů územního rozhodnutí

3. Užívací vztahy

 • užívání pozemků

4. Zvláštní právní režim některých pozemků

 • právní úprava některých pozemků

Literatura


 • ÚZ Stavební zákon a prováděcí předpisy
 • ÚZ Občanský zákoník
 • ÚZ Katastr nemovitostí
 • ÚZ životní prostředí (vybrané zákony ve vazbě na některé zvláštní právní režimy pozemků)
 • HANDRLICA, J.: Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávních omezení. Jurisprudence, č. 6
 • SPÁČIL a kol.: Občanský zákoník III, Věcná práva (§ 976 – 1474), Komentář. Praha: C.H. Beck
 • PEKÁREK, M. – Dudová, J. – Hanák, J. – Průchová, I. – Tkáčiková, J. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita. 488 s. ISBN 987-80-210-7536-8