Pracovní podmínky, personální poradenství

Cílem tohoto modulu je poskytnout základní informace týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, především pracovní doby a jejího rozvržení. Součástí problematiky jsou i tzv. flexibilní formy zaměstnávání. Dalšími okruhy modulu jsou podmínky práce a péče o pracovníky. Závěr je věnován problematice řešení stížností pracovníků a také otázkám souvisejícím s případným porušováním předpisů souvisejících s vykonávanou prací ze strany pracovníků.

Garant studijního modulu


RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Anotace


Pracovní podmínky jsou nezbytností v praxi, neboť vymezují pravidla vzájemné spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Sylabus popisuje pracovní dobu a její rozvržení, poukazuje na různé formy zaměstnávání, sociálně-psychologické podmínky práce a zabývá se i pracovní zátěží, stresem a vztahem mezi nimi. Vzhledem k důležitosti pracovníků jako zdroje organizace je podrobně popsána povinná péče o pracovníky. Závěr modulu je věnován disciplinárnímu řízení, porušování povinností ze strany zaměstnavatele a postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovně právních vztazích.

Sylabus


1. Pracovní doba, rozvržení pracovní doby

 • základní ustanovení o pracovní době
 • režim práce a odpočinku
 • práce přesčas, v noci a pracovní pohotovost

2. Jiné formy zaměstnávání

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • agenturní zaměstnávání
 • problém nedobrovolné flexibility a sociálně právní ochrana

3. Pracovní prostředí – prostorové a fyzikální podmínky práce, BOZP

 • prostorové řešení
 • osvětlení
 • mikroklimatické podmínky
 • pracovní ovzduší
 • hluk

4. Sociálně-psychologické podmínky práce

 • podstata sociálně-psychologických podmínek práce
 • vědecké řízení podle F. W. Taylora a výzkumy E.Maya

5. Pracovní zátěž a stres

 • vztah mezi pracovní zátěží a stresem
 • oblasti účinků pracovního stresu
 • zdroje stresu

6. Povinná péče o pracovníky

 • péče o pracovníky a její typy
 • základní povinnosti zaměstnavatele

7. Interní a externí poradenství, poradenský proces

 • interní a externí poradenství
 • oblasti personálního poradenství

8. Šetření v oblasti personálního řízení v organizaci

 • benchmarking, personální benchmarking
 • fáze šetření a okruhy benchmarkingu personálního řízení

9. Personální audity

 • audit personální práce a manažerský audit
 • kroky externího personálního auditu

10. Stížnosti a disciplinární řízení

 • stížnosti
 • nový zákoník a pracovně právní vztahy

Literatura


 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha
 • BARTOŇÁKOVÁ, H.: Firemní vzdělávání. Grada Publishing
 • Craig, R.: The ASTD Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development. McGraw-Hill
 • FOLWARCZNÁ, I.: Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada Publishing
 • KOCIANOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press
 • NOE, R. A.: Employee Training & Development. McGraw-Hill/Irwin
 • NOE, R. A.: Human Resources Management. Irwin
 • PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých. Grada Publishing
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada ISBN 97-8802-475-090-3