Právní aspekty nemovitostí

Tento modul si klade za cíl zasvětit studenty do základů práva týkajícího se nemovitostí. Orientace v legislativě a její praktické použití je pro realitní trh velmi důležitá, neboť z ní vychází celá jeho podstata. Studenti se seznámí nejen s pojetím nemovitých věcí v právní úpravě, ale také s druhy práv k nemovitostem a jejich evidencí.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Pavla Krejčí

Anotace


Právní úprava nemovitých věcí tvoří podstatnou součást občanského práva. S realitním trhem je velmi úzce spojena. Právě tato oblast v nedávné minulosti doznala značných změn v návaznosti na největší rekodifikaci soukromého práva, v rámci níž byl přijat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění. V souvislosti s tímto je důležité zmínit zákon upravující fungování katastru nemovitostí, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném znění  a na něj navazující vyhlášku 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Sylabus


1. Pojem nemovité věci, součást a příslušenství nemovité věci

 • nemovité věci
 • součást věci
 • příslušenství věci

2. Rozdíl právní regulace u movitých a nemovitých věci

 • právní regulace u movitých a nemovitých věcí

3. Zásada superficies solo cedit

 • podstata zásady superficies solo cedit

4. Vlastnické právo, spoluvlastnictví

 • pojem věcná práva
 • vlastnické právo, nabytí vlastnického práva, tituly nabývání vlastnického práva
 • spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví

5. Věcná práva k věci cizí

 • ustanovení a funkce práv

6. Katastr nemovitostí

 • podstata katastru nemovitostí
 • list vlastnictví

Literatura


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném znění
 • Vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde, 232 s. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-465
 • PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví: komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 255 s. Komentátor. ISBN 978-807-5020-253
 • KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. komentář. V Praze: C.H. Beck, 344 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-461-2