Právní aspekty obchodu (online)

Modul je stručným přehledem problematiky obchodního práva jako jednoho z tradičních právních odvětví s akcentem zejména na problematiku (obchodních) závazkových vztahů. Cílem modulu je seznámit posluchače průřezově nejen se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání, ale zejména se specifiky závazkových vztahů, v nichž je alespoň jednou ze smluvních stran podnikatel.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Petr Šťastný

Anotace


Modul pojednává o problematice závazkových vztahů dle nové právní úpravy, zejména pak těch, kde vystupuje jako alespoň jedna ze smluvních stran podnikatel. Z tohoto důvodu je v úvodu modulu věnována pozornost také objasnění termínu podnikatel, jakož i dalších základních pojmů a institutů obchodního práva, a to včetně velmi komplexní problematiky jednání/zastoupení podnikatele.

Sylabus


1. Prameny obchodního práva

 • prameny obchodního práva, obchodní zvyklosti a právní zásady

2. Podnikatel a jeho jednání v právních vztazích

 • obecně o zastoupení
 • zastoupení právnických osob statutárním orgánem
 • zastoupení právnických osob jinými zákonnými zástupci
 • zákonné zastoupení podnikatele
 • zastoupení smluvní
 • prokura

3. Struční připomenutí předchozí právní úpravy obchodních závazkových vztahů (dle již neúčinného Obchodního zákoníku)

 • obchodní závazkové vztahy
 • přechodné ustanovení v NOZ

4. (Obchodní) závazkové vztahy dle NOZ

 • úprava závazků v NOZ

5. Smluvní právo obecně

 • podstata smluvního práva

6. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích

 • specifika postavení podnikatele

7. Obchodní podmínky

 • obchodní podmínky a jejich smluvní ujednání

8. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

 • podstata smluv uzavíraných adhezním způsobem

 9. Spotřebitelské smlouvy

 • specifika uzavíraných smluv

10. Některé další novinky v oblasti závazků, které přináší NOZ

 • postoupení pohledávky
 • převzetí majetku
 • postoupení smlouvy
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • smluvní typy

Literatura


 • ČERNÁ, S., PLÍVA, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (v ideálním případě s podrobným komentářem od nakladatelství C.H.BECK)
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
 • GERLOCH, A.: Teorie práva. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
 • KNAPP, V.: Teorie práva, C.H.BECK, Praha