Právní aspekty personálního řízení (online)

Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. Právní úprava těchto vztahů se v současné době vyvíjí velmi dynamicky a přináší řadu změn právních předpisů a k nim mnohdy odlišných stanovisek či metodických pokynů orgánů státní správy a právních výkladů jak právníků, tak i např. novinářů. Přitom platí, že jediné závazné stanovisko k výkladu právních předpisů může podat v konkrétním sporu jedině soud. V rámci tohoto modulu by studenti měli získat základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

Garant studijního modulu


Ing. et Ing. Mgr. et Mgr. Richard Blatný, , FINS., MBA, LL.M., Ph.D.

Anotace


Právní úprava vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zákoníkem práce je v praxi nezbytná, protože vymezuje základní pravidla jejich vzájemného chování tak, aby pokud možno nemohla být zneužita na úkor jedné či druhé strany. Sylabus popisuje vývoj pracovního práva jako samostatného právního odvětví a zákoníku práce jako hlavní právní normy, upravující právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vysvětluje pojmy závislé práce, základních zásad a subjektů pracovněprávních vztahů. Rozebírá základní prvky právní úpravy vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Sylabus slouží jako úvod do studia pracovního práva, které upravuje celou řadu dalších práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti např. pracovní doby a doby odpočinku, odměňování zaměstnanců, cestovních náhrad, překážek v práci, dovolené, péče o zaměstnance, náhrady škody a působnosti odborových organizací a rad zaměstnanců.

Sylabus


1. Pracovní právo a zákoník práce

 • pracovní právo, kolektivní a individuální pracovní právo
 • zákoník práce

2. Pracovněprávní vztah a jeho subjekty

 • pracovněprávní vztahy
 • subjekty pracovněprávních vztahů

3. Pracovní poměr a dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • náležitosti pracovní smlouvy a pracovní poměr
 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti

4. Změny pracovního poměru

 • pracovní poměr a jeho změny
 • převedení na jinou práci, přeložení do jiného místa

5. Skončení pracovního poměru

 • rozvázání pracovního poměru
 • výpověď a porušování povinností zaměstnance

Literatura


 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-405-6
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-258-7
 • HŮRKA, P., a kol. Pracovní právo v bodech s příklady, Praha: Wolters Kluwer Česká republika ISBN 978-80-7478-440-8
 • NEŠČÁKOVÁ,L.: Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5124-5
 • HŮRKA P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-857-4
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. ISBN 97-8802-475-090-3
 • WROBLOWSKÁ, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8