Právo a podnikání

Cílem modulu je poskytnut ucelený přehled základních institutů obchodního práva s důrazem na právní úpravu podmínek a forem podnikání jednotlivých subjektů. Obsahem modulu je i představení jednotlivých forem obchodních společností, včetně vysvětlení procesu jejich založení a zrušení. Absolventi modulu si získají znalosti nutné k získání oprávnění k podnikatelské činnosti a informace nezbytné ke správnému výběru právní formy podnikání, budou schopni vysvětlit základní pojmy související s podnikáním a posoudit výhody či nevýhody jednotlivých forem obchodních společností podle různých kritérií (kapitálová náročnost, ručení, složitost založení apod.).

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Právo a podnikání jsou v nynější době dva velice uznávané obory které spolu také úzce souvisí. V tomto modulu se budeme zaměřovat na představení různých forem obchodních společností, kde si vysvětlíme i rozdíly mezi vznikem a založením a také zánikem a zrušením. Stejně tak se budeme zabývat základními pojmy souvisejícími s podnikáním a posoudíme výhody a nevýhody jednotlivých forem obchodních společností podle různých kritérií.

Sylabus


1. Úvod do právní úpravy podnikání

 • prameny právní úpravy
 • vymezení základních pojmů souvisejícíh s podnikatelskou činností

2. Právní podmínky podnikání v ČR

 • živnostenské a neživnostenské podnikání

3. Právní formy podnikání

4. Stěžejní pojmy práva obchodních společností

 • základní kapitál
 • vklad
 • podíl

5. Zrušení a zánik společnosti

 • likvidace

Literatura


Povinná literatura:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • ONDREJOVÁ, Dana. Nástin obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7417-0.

Doporučená literatura:

 • ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. ISBN 978-80-7400-529-9
 • POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan
 • PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef
 • HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9
 • ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380524-1. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.
 • JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ. Likvidace obchodních společností. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-646-3.
 • CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Jan GRINC. Základy soukromého práva. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-674-6