Právo a podnikání

Cílem modulu je poskytnut ucelený přehled základních institutů obchodního práva s důrazem na právní úpravu podmínek a forem podnikání jednotlivých subjektů. Obsahem modulu je i představení jednotlivých forem obchodních společností, včetně vysvětlení procesu jejich založení a zrušení. Absolventi modulu získají znalosti nutné k vykonávání podnikatelské činnosti a informace nezbytné ke správnému výběru právní formy podnikání.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Právo a podnikání jsou v nynější době dva velice uznávané obory které spolu také úzce souvisí. V tomto modulu se budeme zaměřovat na představení různých forem obchodních společností, kde si vysvětlíme i rozdíly mezi vznikem a založením a také zánikem a zrušením. Stejně tak se budeme zabývat základními pojmy souvisejícími s podnikáním a posoudíme výhody a nevýhody jednotlivých forem obchodních společností podle různých kritérií.

Sylabus


1. Právní podmínky podnikání v ČR

 • živnostenské
 • neživnostenské

2. Právní formy podnikání

 • obchodní společnosti
 • typologie společností

3. Zrušení a zánik společnosti

 • likvidace

Literatura


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • ONDREJOVÁ, D. Nástin obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-7417-0.
 • ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V Praze: C.H. Beck, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. ISBN 978-80-7400-529-9
 • ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-524-1.Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.