Právo nekalé soutěže

Modul, přestože se zabývá specifickým, a poměrně úzkým institutem obchodního práva, je věnován velmi důležitému prvku každého podnikání, a to vzájemnému konkurenčnímu jednání. Cílem tohoto modulu je seznámit s významem hospodářské soutěže jako takové, s prvky zneužívání účasti na hospodářské soutěži, jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže a také s právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Ivana Halamová Dobíšková, LL.M.

Anotace


Nekalá soutěž je negativním jevem v systému volné (svobodné) hospodářské soutěže, který velmi významně ovlivňuje trh a tím celé hospodářství. Hospodářská soutěž je nepochybně v zájmu moderního, demokratického a právního státu, kterým Česká republika je. Hospodářská soutěž a snaha o individuální ovládnutí trhu některého výrobku (služby) se někdy střetávají a svou povahou se vylučují. Hospodářská soutěž je primárně oblastí, kde dochází ke střetu soutěžitelů, jejich jednání se pak v oblasti hospodářské soutěže nazývá soutěžním jednáním.

Sylabus


1. Hospodářská soutěž

 • význam
 • subjekty
 • zneužití účasti

2. Nekalá soutěž

 • generální klauzule
 • nekalosoutěžní delikty
 • aktivní a pasivní jednání

3. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

 • předběžné opatření
 • zdržovací nároky
 • majetkové nároky

Literatura


 • ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C.H.Beck, ISBN 978-80-7179-583-4 (pouze vybrané části)
 • ONDREJOVÁ, D., Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 – 2990, Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-522-0
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 – 2010) – II, Praha: C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-410-0
 • MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., a kol. Soutěžní právo. Praha: C.H.Beck: ISBN 978-80-7400-424-7
 • ONDREJOVÁ, D., Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN 978-80-7357-505-2
 • ONDREJOVÁ, D., Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž, Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-628-9
 • POKORNÁ, J., VEČERKOVÁ, E., PEKÁREK, M., Obchodní korporace a nekalá soutěž, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN 978-80-7478-873-4
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů