Právo obchodních korporací

Cílem modulu je poskytnout ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelský popř. jiný než podnikatelský zájem, o jejich založení, vzniku a zrušení, včetně základních informací o tzv. evropských typech společností.

Garant a lektor studijního modulu


prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Anotace


Obchodní společnosti představují protipól k podnikání fyzických osob, které v rámci své podnikatelské činnosti vystupují výlučně pod svým jménem a příjmením a jednají vždy osobně, popř. za ně jednají zástupci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti se na rozdíl od fyzických osob zapisují vždy do obchodního rejstříku, a to pod svou obchodní firmou (názvem) a jednají svým statutárním orgánem nebo za ně jedná jejich zástupce.

Sylabus


1. Obchodní společnosti

 • typy obchodních společností
 • osobní společnosti
 • smíšení společnosti

2. Proces založení společnosti, jednání za společnost

 • založení
 • vznik
 • jednání za společnost
 • zrušení
 • zánik
 • likvidace

3. Základní pojmy práva obchodních společností

 • základní kapitál
 • vklad
 • podíl

Literatura


 • Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv, Právo obchodních korporací, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-735-5
 • Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol., Kurs obchodního práva. Praha: C.H.Beck, ISBN 978-80-7179-583-4
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Adamík, P., Pilátová, J., Richter, J. a kol. Likvidace obchodních společností. Praha: Anag, ISBN 978-80-7263-597-9
 • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-383-6
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová,I. Právo obchodních korporací. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-735-5
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-354-7
 • Štenglová, I, a kol., Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: C. H. Beck, 1128 s., ISBN 978-80-7400-540-4