Právo obchodních společností, obecná část

Cílem modulu je poskytnout ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelský popř. jiný než podnikatelský zájem, o jejich založení, vzniku a zrušení. Modul si klade za cíl nabídnout typologii obchodních společností, představit jejich charakteristiku a upozornit na některé z problémů.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Obchodní společnosti představují protipól k podnikání fyzických osob, které v rámci své podnikatelské činnosti vystupují výlučně pod svým jménem a příjmením a jednají vždy osobně, popř. za ně jednají zástupci bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti se na rozdíl od fyzických osob zapisují vždy do obchodního rejstříku, a to pod svou obchodní firmou (názvem) a jednají svým statutárním orgánem nebo za ně jedná jejich zástupce.

Sylabus


1. Obchodní společnosti

 • typy obchodních společností
 • osobní společnosti
 • smíšení společnosti

2. Základní pojmy

 • základní kapitál
 • vklad
 • podíl

3. Průběh fungování obchodních společností

 • založení a vznik
 • jednání jménem společnosti před zápisem do OR
 • zrušení a zánik
 • likvidace

Literatura


 • ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J., a kol. Kurs obchodního práva. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, ISBN 978-80-7179-583-4
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-383-6
 • ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. a kol. Likvidace obchodních společností. Praha: Anag, ISBN 978-80-7263-597-9
 • PELIKÁNOVÁ, I, ČERNÁ, S. Obchodní právo 2. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 80-7357-149-8