Právo obchodních společností, zvláštní část – právní úpravy akciové společnosti

Cílem modulu je poskytnout ucelené informace o akciové společnosti. Hlavní důraz je kladen na akcie, organizační strukturu akciové společnosti, především na statutární orgán (představenstvo) a jejich práva a povinnosti.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Akciová společnost se jako kapitálová společnost vyznačuje tím, že povinně vytváří základní kapitál z vkladů společníků (akcionářů). Znakem kapitálové společnosti je i skutečnost, že hlasovací práva akcionáře jsou obecně odvozována od výše vkladu, jímž se akcionář podílí na základním kapitálu, kdy se stejnou měrou podílí i na zisku nebo likvidačním zůstatku společnosti.

Sylabus


1. Akcie

 • definice
 • práva související s akciemi
 • povinný obsah
 • dělení akcií

2. Akciová společnost

 • založení a vznik
 • fungování
 • zrušení a zánik

3. Organizační struktura

 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada
 • age

Literatura


 • ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha: ASPI
 • DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník komentář, Praha: C.H.. Beck
 • Eliáš, K. A kol. Obchodní zákoník. Linde Praha a.s.
 • DĚDIČ, J. Právo obchodních společností. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o.
 • DĚDIČ, J., KŘÍŽ, R., ŠTENGLOVÁ, I. Akciové společnosti. Praha: C.H.Beck,
 • ELIÁŠ, K. Akciová společnost. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Praha: Linde Praha, a. s.,
 • ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. Praha: C.H.Beck