Právo obchodních společností, zvláštní část – právní úpravy společnosti s ručením omezeným

Cílem modulu je poskytnout ucelené informace o společnosti s ručením omezeným. Hlavní důraz je kladen na statutární orgán (jeden či více jednatelů), společníky, založení a vznik společnosti, základní kapitál a další instituty vážící se ke společnosti s ručením omezeným.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou a představuje tak samostatný subjekt práva. V českém právu řadíme společnost s ručením omezeným ke kapitálovým společnostem, přestože vykazuje některé prvky osobní společnosti. Proto je společnost s ručením omezeným často označována za kapitálovou společnost smíšeného typu.

Sylabus


1. Společnost s ručením omezeným

 • vznik a založení
 • povinné náležitosti
 • základní kapitál
 • zrušení a zánik

2. Společníci

 • práva a povinnosti
 • podíly
 • ukončení účasti společníka na s.r.o,

3. Orgány společnosti

 • valná hromada
 • jednatelé
 • dozorčí rada
 • age

Literatura


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • POKORNÁ, J. Obchodní společnosti a družstva. V Praze: C.H. Beck. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-475-9.
 • ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V Praze: C.H. Beck,. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-524-1.
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní.