Proces ověřování přijatých opatření

Cílem modulu je seznámit posluchače s procesem ověřování plnění opatření přijímaných auditovanými útvary/subjekty na základě provedených auditů, případně na základě jiných akcí prováděných v organizaci.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotace


Ověřování plnění opatření je jedním z velmi důležitých kroků, které je nutno vykonat k ujištění, že doporučení interního auditu nebo jiných subjektů byla respektována a že byly učiněny nezbytné kroky vedoucí k odstranění identifikovaných nedostatků nebo ke zlepšení procesů v organizaci.

Sylabus


1. Mezinárodní standardy pro profesní praxi

 • 2500, 2500.A1
 • C1, 2600

2. Zpráva o provedeném auditu

 • zjištění
 • opatření
 • ověření

3. Záznam auditora

 • obsah záznamu
 • výstup z projednání výsledku
 • reporting

Literatura


 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s.. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
 • DVOŘÁČEK, J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
 • KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.
 • SAWYER, L. B. Interní audit. Praha: Český institut interních auditorů, o.s.. ISBN: 80-86284-07-7.
 • Proces interního auditu. Část I. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-16-6.