Procesní management (online)

Modul je určen pro získání základních informací o principu procesního řízení, jeho výhod a nevýhod. Popisuje důvody pro přechod od funkčního systému řízení k procesnímu a postupy při jeho projektování, zavádění a trvalého využívání. Absolvent modulu by měl být schopen analyzovat, navrhovat a řídit firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Slovo „proces“ se v posledním desetiletí dostalo na výsluní manažerského a podnikatelského slovníku. Najdeme ho téměř všude – od odborných publikací až po tiskové komentáře. Často je však používané nepřesně nebo zcela nesprávné. Proto je třeba tento pojem definovat a objasnit jeho skutečný význam. Proces i každá jeho aktivita má jasně definované vstupy a výstupy. Jelikož proces vzájemně propojuje jednotlivé činnosti, pak jedna činnost využívá výstupy té předchozí a předává vstupy pro následující. Navzájem se tedy ovlivňují a existuje mezi nimi závislost.

Sylabus


1. Řízení procesů

 • poslání
 • optimalizace
 • zvýšení konkurenceschopnosti

2. Procesy

 • význam procesů
 • teorie řízení
 • nedostatky funkčního řízení

3. Řízení změny z funkčního na procesní systém řízení

 • výchozí analýza
 • projektování procesního systému řízení
 • hodnotová analýza

Literatura


 • FIŠER, R.: Procesní řízení pro manažery; Grada
 • GRASSEOVÁ, M. a kol.: Procesní řízení ve veřejném soukromém sektoru; Computer Press,
 • ŘEPA,V.: Procesně řízená organizace, Grada