Projektové řízení (online)

Modul se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Primárním cílem modulu je objasnit v obecném pojetí základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového řízení. Sekundárním cílem je naučit studenty „projektově přemýšlet“, osvojit si jejich praktické uplatňování při řešení jednoduchých příkladů a simulací a připravit jim kvalitní informační zdroje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Příprava a plánování projektu. Kdy a proč využívat projekt. Metoda projektového rámce a její uplatňování. Jak začít formovat projekt – východiska, předpoklady, záměry. Stanovení poslání, vize a cílů projektu, metriky cílů. Strukturování projektu – vytvoření základního designu. Rizika projektu a práce s nimi. Plánování projektových aktivit a zdrojů projektu. Sestavení harmonogramu a práce s ním. Realizace a řízení projektu. Systém řízení projektu – co jej tvoří. Práce s plány a harmonogramy při řízení projektu. Controlling projektu – jak mít vše pod kontrolou. Projektový tým – kdo projekt realizuje, role projektu, leadership. Komunikace v projektu – efektivní vedení porad a jednání. Zásady řešení konfliktů a nestandardních situací.

Sylabus


1. Uvedení do problematiky projektového řízení

 • podstata projektového řízení, jeho definice a oblasti uplatnění procesů řízení

2. Podstata projektového řízení

 • vymezení projektového managementu
 • jak project management funguje
 • standardy Project managementu: ISO normy
 • standardy pro certifikace projektových manažerů
 • projektový manažer
 • metody a techniky používané v projektovém řízení
 • základní pojmy pro řízení projektů
 • cíle, přínosy, rozsah, rizika a okolí projektu, kritéria úspěšnosti
 • organizace projektu v podniku

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Přes, 305 s.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 589 s. ISBN 978-1-935589-67-9
 • ARMSTRONG, M. Armstrong’s handbook of management and leadership: developing effective people skills for better leadership and management. London: Kogan Page, x, 369 s. ISBN 978-0-7494-6552-0
 • BEDRNOVÁ, E; JAROŠOVÁ, E; NOVÝ, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 615 s. ISBN 978-80-7261-2390
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada, 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 142 s. ISBN 978-80-247-1975-7
 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press, 366 s. ISBN 978-80-7261-268-0
 • DOLANSKÝ, V; MĚKOTA. V; NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada, 372 s. ISBN 8071692875
 • DĚDINA, J; ODCHÁZEL. J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1
 • DRUCKER, P. Management. Rev. ed. New York: Collins, xxxv, 568 s. ISBN 978-0-06-125266-2
 • EVANGELU, J. E. Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2607-6
 • FIALA, P. Řízení projektů. Vyd. Praha: Oeconomica, 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0