Projektový management (online)

Modul Projektové řízení se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Primárním cílem modulu je objasnit v obecném pojetí základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového řízení, zejména projektového řízení podle IPMA. Sekundárním cílem je naučit studenty „projektově přemýšlet“, osvojit si jejich praktické uplatňování cvičeními v pracovních skupinách při řešení jednoduchých příkladů a simulací a připravit jim kvalitní informační zdroje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Příprava a plánování projektu. Kdy a proč využívat projekt. Metoda projektového rámce a její uplatňování. Jak začít formovat projekt – východiska, předpoklady, záměry. Stanovení poslání, vize a cílů projektu, metriky cílů. Strukturování projektu – vytvoření základního designu. Rizika projektu a práce s nimi. Plánování projektových aktivit a zdrojů projektu. Sestavení harmonogramu a práce s ním. Realizace a řízení projektu. Systém řízení projektu – co jej tvoří. Práce s plány a harmonogramy při řízení projektu. Controlling projektu – jak mít vše pod kontrolou. Projektový tým – kdo projekt realizuje, role projektu, leadership. Komunikace v projektu – efektivní vedení porad a jednání. Zásady řešení konfliktů a nestandardních situací.

Sylabus


1. Uvedení do problematiky projektového řízení

 • procesy řízení
 • zaměření procesů
 • druhy řízení

2. Podstata projektového řízení

 • vymezení projektového managementu
 • fungování PM
 • standardy PM
 • projektový manažer

3. Nástroje projektového řízení

 • metody a techniky
 • základní pojmy pro řízení podniku
 • cíle, přínosy, rizika projektu
 • organizace projektu v podniku

Literatura


Povinná literatura:

 • DOLEŽAL, J. a kolektiv. Projektový management – Kompletně, prakticky a podle světových standardů. Grada Publishing, Praha 2016. ISBN 978-80-271-9066-9.
 • DOLEŽAL, J., Máchal, P., Lacko, B., a kolektiv. Projektový management podle IPMA 2. Grada Publishing, Praha 2012. ISBN 978-80-247-8034-4.
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: e-kniha. 1. vydání. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016.

Doporučená literatura:

 • VANÍČKOVÁ, R., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Průvodce projektovým řízením pomocí případových studií: e-kniha. 1. vydání. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016.
 • ŠTEFÁNEK, Radoslav; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press. 2011.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). 5th ed. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute. 2013.
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2012.
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha, GRADA Publishing. 2016.
 • NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada. 2008.
 • NOKES, Sebastian a Sean KELLY. The definitive guide to project management: the fast track to getting the job done on time and on budget. Harlow: Prentice Hall/Financial Times. 2007.
 • POSNER, Keith a Michael APPLEGARTH. Projektový management: [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Praha: Portál. 2006.
 • ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press. 2007.
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada. 2011.