Psychologie osobnosti (online)

Cílem je seznámit studenty se základy psychologie osobnosti, zaměřené na lepší porozumění sobě i druhým lidem, s jejími hlavními směry a s možností využití těchto znalostí v každodenní manažerské praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Adéla Karlovská, MBA

Anotace


Porozumění typologii osobnosti je praktickým způsobem, jakým můžeme zefektivnit své inter-personální znalosti, dovednosti i chování na pracovišti i mimo něj. Metaforicky může být popsáno jako klíč k odhalení lidského potenciálu a k volbě správných postupů při vedení, motivaci a rozvoji lidí. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s významem psychologie osobnosti a s jejím využitím v manažerské praxi. Porozumí základům, na kterých je psychologie osobnosti vystavena – jejím historickým východiskům a základní metodologii. Získané vědomosti budou moci uplatnit nejen v zaměstnání, ale i v běžném osobním životě.

Sylabus


1. Co je psychologie osobnosti

2. Metody zkoumání psychologie osobnosti

3. Osobnost člověka

4. Popis osobnosti jako osobitosti

5. Vývojová psychologie osobnosti

Literatura


Povinná literatura:

 • BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9.

Doporučená literatura:

 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3434-7.
 • CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4033-1.
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7.
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 6. vyd. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 978-80-7106-291-2.
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3380-7.
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-4221-2.
 • PINK, DANIEL H.: Pohon:  překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-671-6 (váz.)
 • DWECK Carol. Nastavení mysli. Jan Melvil 2017