Psychologie stresu (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se se základní problematikou stresu, jeho vznikem, vlivem na člověka, jeho včasnou prevencí a případnou léčbou. Ozřejmit fungování a dělení stresorů, tzv. life stress events a problematikou syndromu vyhoření. Na základě takto získaných vědomostí si osvojit specifické dovednosti pro lepší identifikaci a zvládání stresových událostí.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Anotace


V rámci tohoto modulu se budeme zabývat zejména stresem, jeho dělením a intenzitou stresu. Dále se seznámíme s fyziologickou stránkou (1 ev. vs GAS). V neposlední řadě je modul zaměřen i na life stress event., prevenci a léčbu a příznaky syndromu vyhoření.

Sylabus


1. Stres

 • vymezení pojmu stress
 • stresor

2. Fyziologická stránka ( 1ev. vs GAS)

 • reakce člověka na stres a GAS

3. Life stress event.

 • stresové situace

4. Dělení stresu a jeho intenzita

 • dělení stresu

5. Prevence a léčba

 • zvládání stresu a obranné mechanismy

6. Syndrom vyhoření

 • znaky vyhoření, příznaky syndromu podle Kebza a příčiny podle Křivohlavého
 • rizikové faktory pro vznik vyhoření
 • vnější faktory
 • riziková povolání s rizikem vzniku syndromu vyhoření
 • fáze syndromu vyhoření a prevence syndromu vyhoření

Literatura


 • BREČKA, T. Psychologie Katastrof. Praha: TRITON ISBN: 978-80-7387- 330-1
 • ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Portál ISBN 80-7178-475- 3
 • KALLWASS, A. Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál ISBN 978-80-7367-299-7
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia ISBN 80-200-1307-5
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součástí profese. Praha: Portál ISBN 80- 7178-318-8
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada. ISBN 80-7169-551- 3
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum. ISBN 80- 7169-121-6
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 80-7178-551-2
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství ISBN 978-80-7195-573-3
 • PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada ISBN 80- 247- 0185-5
 • TOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing ISBN 978-80-247-3553-5
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál ISBN 978-80-262-0696-5