Psychologie zákazníka (online)

Cíli tohoto modulu jsou získání znalosti základních pojmů z oblasti psychologie v marketingových komunikacích a jejich aplikace v praxi, možnosti aplikace základních psychologických poznatků v oblasti marketingových komunikací, získání znalostí o významu a využití emocí v marketingové komunikaci, seznámení se s možnostmi využití psychologie v jednotlivých fázích komunikačního procesu a jejich využitím v praxi, využití metodických přístupů a nástrojů psychologie ve výzkumu efektivity marketingových komunikací.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Jiří Kocich, MBA

Anotace


Tento sylabus je zpracován s cílem podat základní přehled o tématech, která se vztahují k problematice studia psychologie v marketingových komunikacích. Protože k danému tématu existuje odborná literatura, není v tomto materiálu podán vyčerpávající výklad všech problémových okruhů, ale pouze jejich základní nástin, který má sloužit jako průvodce studenta procesem studia, přičemž se předpokládá, že prohloubení poznatků zde uvedených získá student důkladnějším studiem doporučené literatury i dalších zdrojů, například odborného tisku. Nedílnou součástí opory je publikace Psychologie reklamy, 4. vydání, vydaná nakladatelstvím Grada a Emoce v Marketingu – Jak oslovit srdce zákazníka (Grada).

Sylabus


1. Uplatnění psychologických poznatků a základní psychologické pojmy

 • psychologie v marketingových komunikacích
 • základní psychologické pojmy ve vztahu k marketingové komunikaci

2. Využití psychologie při tvorbě reklamy

 • působení psychologických aspektů na tvorbu reklamy

3. Metodické přístupy a nástroje využívané ve výzkumu marketingových komunikací

 • specifické metody a techniky využívané při výzkumu marketingových komunikací
 • funkce loga a požadavky na dobré logo, reklama na internetu a sociálních sítích

4. Shrnutí

 • shrnutí modelu

Literatura


 • VYSEKALOVÁ, J. a kol: Psychologie reklamy. Grada, Praha. ISBN978-80-247-4005-8
 • VYSEKALOVÁ, J. a kol.: Emoce v marketingu, Grada, Praha. ISBN:978-80-247-4843-6
 • VYSEKALOVÁ, J., Herzmann J., Cír J.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace. Nakladatelství VŠE. ISBN 8024507897
 • BEHRENS, G.: Werbepsychologie. VW, Verlag fuer Wirtschaftskripten. Muenchen
 • DEFLEUR, M. L., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S.J.: Teorie masové komunikace. Universita Karlova, Praha
 • FELSER, G.: Werbe- und Konsumentenpsychologie. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg. ISBN 978-3827411051
 • FREY, P.: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-160-7
 • HRADISKÁ, E.: Psychológia a reklama. ELITA, Bratislava
 • JURÁŠKOVÁ, O. – Horňák, P.: Velký slovník Marketingových komunikací. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-4354-7
 • KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu. Grada, Praha
 • KOTLER, P.: Confronting Capitalism: Real Solution for a Troubled Economic Systém. Amacom. ISBN 9780814436462
 • MUHLBACHER, H.: Selektivní propagace. BaB text, Praha. ISBN 8090144462
 • PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH Van den J.: Marketingová komunikace. Grada, Praha. ISBN 80-247-0254-1
 • SCHULZ, D.E., Moderní reklama, umění zaujmout. Praha, Grada. ISBN 8071690627
 • VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. Computer Press, Brno. ISBN 80-7178-291-2
 • VYSEKALOVÁ, J. – Mikeš J.: Reklama – Jak dělat reklamu. Grada, Praha.
  ISBN 978-80-247-3492-7
 • VYSEKAL, J. – Mikeš J.: Image a firemní identita. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2790-5
 • VYSEKAL, J. a kol: Chování spotřebitele – Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3529-3
 • VYSEKALOVÁ, J. – Fous, M.: Češi a reklama. In: Marketing a komunikace 1/2016
 • VYSEKALOVÁ, J. a kol.: Marketing. EDUKO